Published on in Vol 8, No 7 (2020): July

Preprints (earlier versions) of this paper are available at https://preprints.jmir.org/preprint/16018, first published .
Intra-Rater and Inter-Rater Reliability of Tongue Coating Diagnosis in Traditional Chinese Medicine Using Smartphones: Quasi-Delphi Study

Intra-Rater and Inter-Rater Reliability of Tongue Coating Diagnosis in Traditional Chinese Medicine Using Smartphones: Quasi-Delphi Study

Intra-Rater and Inter-Rater Reliability of Tongue Coating Diagnosis in Traditional Chinese Medicine Using Smartphones: Quasi-Delphi Study

Zhi Chun Wang 1, BSc;  Shi Ping Zhang 1, PhD;  Pong Chi Yuen 2, PhD;  Kam Wa Chan 3*, PhD;  Yi Yi Chan 1*, MPhil;  Chun Hoi Cheung 1*, MPhil;  Chi Ho Chow 1*, PhD;  Ka Kit Chua 1*, PhD;  Jun Hu 4, MD;  Zhichao Hu 1*, BMed;  Beini Lao 5*, MMed;  Chun Chuen Leung 6*, MPhil;  Hong Li 1*, MD;  Linda Zhong 1*, PhD;  Xusheng Liu 5*, MD;  Yulong Liu 1*, MD;  Zhenjie Liu 5*, MD;  Xin Lun 1*, MPhil;  Wei Mo 7*, MPhil;  Sheung Yuen Siu 1*, BS, BCM;  Zhoujian Xiong 8*, MD;  Wing Fai Yeung 9*, PhD;  Run Yun Zhang 10*, MPhil;  Xuebin Zhang 1*, MD

1 School of Chinese Medicine, Hong Kong Baptist University , Hong Kong , HK

2 School of Computing Science, Hong Kong Baptist University , Hong Kong , HK

3 Department of Medicine, The University of Hong Kong , Hong Kong , HK

4 Shanghai Ninth People's Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine , Shanghai , CN

5 Guangdong Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine, The Second Affiliated Hospital of Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine , Guangzhou , CN

6 Hong Zhi Tang Chinese Medicine Clinic , Hong Kong , HK

7 Guang Dong Second Traditional Chinese Medicine Hospital , Guangzhou , CN

8 Yongan Hospital , Foshan , CN

9 School of Nursing, Hong Kong Polytechnic University , Hong Kong , HK

10 China Academy of Chinese Medical Sciences, Guang An Men Hospital , Beijing , CN

*these authors contributed equally

Corresponding Author: