Published on in Vol 8, No 7 (2020): July

Preprints (earlier versions) of this paper are available at https://preprints.jmir.org/preprint/16018, first published .
Intra-Rater and Inter-Rater Reliability of Tongue Coating Diagnosis in Traditional Chinese Medicine Using Smartphones: Quasi-Delphi Study

Intra-Rater and Inter-Rater Reliability of Tongue Coating Diagnosis in Traditional Chinese Medicine Using Smartphones: Quasi-Delphi Study

Intra-Rater and Inter-Rater Reliability of Tongue Coating Diagnosis in Traditional Chinese Medicine Using Smartphones: Quasi-Delphi Study

Zhi Chun Wang   1 , BSc ;   Shi Ping Zhang   1 , PhD ;   Pong Chi Yuen   2 , PhD ;   Kam Wa Chan   3 * , PhD ;   Yi Yi Chan   1 * , MPhil ;   Chun Hoi Cheung   1 * , MPhil ;   Chi Ho Chow   1 * , PhD ;   Ka Kit Chua   1 * , PhD ;   Jun Hu   4 , MD ;   Zhichao Hu   1 * , BMed ;   Beini Lao   5 * , MMed ;   Chun Chuen Leung   6 * , MPhil ;   Hong Li   1 * , MD ;   Linda Zhong   1 * , PhD ;   Xusheng Liu   5 * , MD ;   Yulong Liu   1 * , MD ;   Zhenjie Liu   5 * , MD ;   Xin Lun   1 * , MPhil ;   Wei Mo   7 * , MPhil ;   Sheung Yuen Siu   1 * , BS, BCM ;   Zhoujian Xiong   8 * , MD ;   Wing Fai Yeung   9 * , PhD ;   Run Yun Zhang   10 * , MPhil ;   Xuebin Zhang   1 * , MD

1 School of Chinese Medicine, Hong Kong Baptist University, Hong Kong, China (Hong Kong)

2 School of Computing Science, Hong Kong Baptist University, Hong Kong, China (Hong Kong)

3 Department of Medicine, The University of Hong Kong, Hong Kong, China (Hong Kong)

4 Shanghai Ninth People's Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, China

5 Guangdong Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine, The Second Affiliated Hospital of Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine, Guangzhou, China

6 Hong Zhi Tang Chinese Medicine Clinic, Hong Kong, China (Hong Kong)

7 Guang Dong Second Traditional Chinese Medicine Hospital, Guangzhou, China

8 Yongan Hospital, Foshan, China

9 School of Nursing, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China (Hong Kong)

10 China Academy of Chinese Medical Sciences, Guang An Men Hospital, Beijing, China

*these authors contributed equally

Corresponding Author:

  • Shi Ping Zhang, PhD
  • School of Chinese Medicine
  • Hong Kong Baptist University
  • Kowloon Tong, Kowloon
  • Hong Kong
  • China (Hong Kong)
  • Phone: 852 3411 2466
  • Fax: 852 3411 2461
  • Email: spzhang@hkbu.edu.hk